• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław”, Autorzy wyrażają jednocześnie zgodę na poddanie się procedurze recenzowania obowiązującej w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław”.

Każdy zgłoszony do publikacji tekst otrzymuje w Redakcji wewnętrzny numer redakcyjny, który jest identyfikatorem Autora na potrzeby przeprowadzenia procedury recenzowania. W zgłoszonych do druku manuskrytpach usuwane są wszelkie elementy, które mogłyby pomóc w identyfikacji Autorów manuskryptu.

Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów pod kątem zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego oraz kryteriów formalnych. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane. Proces oceny nadesłanych materiałów odbywa się przy wsparciu członków Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”.

Zakwalifikowane przez Redakcję materiały są przekazywane do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Wyboru Recenzentów dokonują Redaktorzy zgodnie ze swoją specjalizacją naukową przy wsparciu członków Rady Redakcyjnej oraz Rady Naukowej czasopisma. Do recenzji każdego tekstu zostaje wyznaczonych dwóch Recenzentów, którzy są uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i dyscyplinie. Recenzenci nie są członkami Rady Naukowej czasopisma.

Przy wyznaczaniu Recenzentów Zespół Redakcyjny bierze pod uwagę następujące kwestie związane z występowaniem ew. konfliktu interesów:

  • brak bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • brak relacji podległości zawodowej,
  • brak bezpośredniej współpracy naukowej nad materiałem zgłaszanym do recenzji.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest w każdym tomie czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Teksty w języku niemieckim są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy, przede wszytkim natywnego użytkownika języka niemieckiego. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie tesktu do publikacji, dopuszczenie do publikacji po naniesieniu stosownych korekt lub o jego odrzucenie.

Recenzja przygotowywana jest na formularzu recenzji dla czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”.

Po otrzymaniu przez Komitet Redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i ew. koniecznych poprawkach i korektach. W przypadkach spornych (rozbieżne konkluzje w dwóch recenzjach) Redakcja powołuje recenzentów dodatkowych i konsultuje teksty i recenzje z członkami Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej czasopisma.

W sytuacji, gdy Autorzy nie zgadzają się z konkluzją i wskazanymi przez Recenzenta korektami, Autorzy mają prawo przedstawić Redakcji swoje stanowisko ze wskazaniem, które korekty Recenzenta nie zostały uwzględnione. W tego typu sytuacjach decyzje dot. dalszego procedowania redakcyjnego podejmuje Zespół Redakcyjny po konsultacji z Radą Redakcyjną i Radą Naukową czasopisma.

Po naniesieniu korekt i uzupełnień wskazanych w recenzji teksty są kierowane do korekty językowej (język niemiecki i język angielski w zakresie abstraktów, tytułów i słów kluczowych). Autorzy są zobowiązani do naniesienia korekt po korekcie językowej.

Ostateczną kwalifikację do druku po recenzjach oraz po naniesieniu przez Autora stosownych korekt wskazanych w recenzjach i w korekcie językowej podejmuje Komitet Redakcyjny.

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Zjawiska ghostwriting, guest authorship są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem przez Redaktora Naczelnego odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).