• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

Informacje dla Recenzentów

Redaktorzy zgodnie ze swoją specjalizacją naukową kwalifikują nadesłane teksty do dalszego procedowania oraz wyznaczają dwóch Recenzentów, którzy są uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i dyscyplinie. Ogólny nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu recenzowania sprawuje Redaktor Naczelny. Redakcja współpracuje na tym etapie postępowania z odpowiednimi członkami Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”. W przypadku wątpliwości Redaktor Naczelny zwraca się na wniosek innych członków Redakcji lub z własnej inicjatywy z prośbą o konsultację do Rady Naukowej czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”.

Dokonując wyboru Recenzentów, Redakcja uwzględnia brak konfliktu interesów (brak relacji osobistych lub służbowych z Autorem artykułu). Podejmując się przygotowania recenzji, Recenzent gwarantuje poufność w zakresie recenzowanych materiałów, jak i opinii o nich. Recenzent zobowiązuje się również, że nie będzie wykorzystywał teorii, wyników badań i wiedzy na temat recenzowanych artykułów przed ich publikacją.

Dane osobowe Recenzentów nie są ujawniane Autorom. Na stronie czasopisma dostępna jest baza Recenzentów. Dodatkowo Redakcja raz do roku udostępnia pełną listę Recenzentów danego tomu na stronie redakcyjnej czasopisma oraz na stronie internetowej czasopisma.

Każdy tekst zgłaszany do publikacji w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” jest recenzowany przez dwóch niezależnych Recenzentów, przy czym jeden z recenzentów jest natywnym użytkownikiem języka niemieckiego.

W procesie recenzowania Redakcja stosuje procedurę peer review – double-blind review.

Przed przekazaniem tekstów do recenzji Redakcja usuwa ze zgłoszonego tekstu wszelkie informacje, które mogłyby wskazać autora publikacji.

W przypadku rozpoznania lub podejrzenia rozpoznania autora publikacji ze strony Recenzenta Redakcja prosi o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu. W takiej sytuacji Redakcja wyznacza Recenzenta zastępczego.

Recenzja powinna zostać przygotowana na formularzu recenzji przekazywanym Recenzentom razem z manuskryptami. Recenzja powinna zostać przygotowana w języku niemieckim.

Recenzja powinna zostać przekazana do Redakcji w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania manuskryptów. Jeśli Recenzent nie może dotrzymać wskazanego terminu, Redakcja prosi o niezwłoczne poinformowanie sekretarza Redakcji. Na prośbę Recenzenta termin przygotowania recenzji może ulec przedłużeniu (maks. jeden miesiąc).

Redakcja prosi o przesłanie wersji elektronicznych recenzji – plik pdf lub skan z podpisem Recenzenta – na adres sekretarza Redakcji, lub wersji papierowych z podpisem Recenzenta na adres Redakcji. Jeśli Recenzent naniósł w manuskrypcie korekty, uzupełnienia itp., powinien przekazać do Redakcji również manuskrypt.

Redakcja prosi Recenzentów o przygotowanie recenzji pod kątem merytorycznym. Szczegółowe kwestie dot. oceny merytorycznej manuskryptu są zawarte w formularzu recenzji, który jest udostępniany recenzentom. Korekty językowe wykonywane są w Redakcji, jednakże Recenzent powinien wskazać na niski poziom językowy recenzowanego manuskryptu, jeśli ma to miejsce.

Recenzja manuskryptu kończy się jednoznaczną konkluzją – zaleceniem dla Redakcji. Akceptacja pracy do druku lub jej odrzucenie wymagają podania krótkiego uzasadnienia. Wszelkie zmiany, korekty i uzupełnienia powinny być wskazane w części opisowej recenzji i/lub zaznaczone w trybie recenzji w pliku z manuskryptem lub zapisane w wersji papierowej manuskryptu.

W sytuacjach uzasadnionych, również na wniosek Recenzenta, manuskrypty po naniesieniu poprawek przez autorów mogą być przekazywane Recenzentom do rewizji.

Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku podejmuje Redakcja.