• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

Informacje dla Autorów

Informacje ogólne

„Linguistische Treffen in Wrocław” to czasopismo wydawane od 2007 r. Redaktorami czasopisma są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo wydawane jest w Oficynie Wydawniczej ATUT we Wrocławiu oraz Wydawnictwie Neisse w Dreźnie. Obecnie czasopismo ukazuje się dwa razy do roku.

Otwarty dostęp

Teksty publikowane w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” są udostępniane bezpłatnie w ramach otwartego dostępu (open access) na stronie Oficyny Wydawniczej ATUT. Polityka udostępniania publikacji w otwartym dostępie wpisuje się w Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, zapisy dokumentu Komisji Europejskiej Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 z 11 grudnia 2013 r. oraz wskazówki zawarte w dokumencie: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, który został przyjęty przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dn. 23 października 2015 r.

Teksty publikowane w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” posiadają cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego DOI.

Autorzy publikujący w czasopiśmie przekazują na potrzeby publikacji swoich tekstów numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), który jest udostępniany razem z publikacją. Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją tekstów.

Czasopismo wdrożyło i stosuje procedury, które zabezpieczają oryginalność publikacji naukowych. Redakcja korzysta z oprogramowania antyplagiatowego – systemu Antyplagiat na platformie Plagiat.pl. Teksty zgłaszane do publikacji w czasopiśmie są sprawdzane w systemie dostępnym na platformie pod kątem oryginalności i ew. nieuprawnionych zapożyczeń.

Czas procedowania

 • wstępna ocena manuskryptu - ok. 15 dni
 • recenzja - ok. 45 dni
 • publikacja - ok. 120 dni

Typy publikacji

W czasopiśmie publikowane są tylko i wyłącznie prace oryginalne, które nie zostały wcześniej opublikowane i nie zostały zgłoszone przez Autora/Autorkę do publikacji w innym czasopiśmie, tomie zbiorowym, serii lub innym typie publikacji.

Na potrzeby klasyfikacji prac kierowanych do druku Redakcja przyjmuje definicje typów publikacji wg bazy Pol-index:

 • oryginalne artykuły naukowe,
 • artykuły przeglądowe,
 • artykuły recenzyjne,
 • sprawozdania z wydarzeń naukowych,
 • listy do Redakcji,
 • pisma polemiczne.

Tematyka

Do druku przyjmowane są teksty, których tematyka mieści się w zakresie obszaru nauk humanistycznych i szeroko rozumianego językoznawstwa. W przypadkach wątpliwych i trudności związanych z przyporządkowaniem zgłoszonego do druku tekstu do dyscypliny głównej decyzję o przyjęciu tekstu do dalszego procedowania podejmuje Redakcja.

Język publikacji

Do publikacji przyjmowane są teksty w języku niemieckim, angielskim i polskim. Do każdego tekstu – artykułu naukowego Autorzy przekazują tytuł publikacji, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim oraz abstrakt i słowa kluczowe w języku niemieckim. W przypadku stosowania przez Autorów w cytatach i opisach bibliograficznych innych alfabetów niż łaciński Redakcja prosi o stosowanie zapisów w transliteracji na alfabet łaciński zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie (ISO 9:2000 dotycząca transliteracji alfabetów cyrylickich, normy PN-59-01202, PN-70, N-01201, PN-83/N-01201).

Objętość publikacji

Objętość publikacji zgłaszanych do druku w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” wynosi odpowiednio:

 • artykuły naukowe – ok. 12–15 stron maszynopisu (standardowa strona w formacie .doc/.docx);
 • artykuły recenzyjne – ok. 5–7 stron maszynopisu (standardowa strona w formacie .doc/.docx);
 • sprawozdania z wydarzeń naukowych – ok. 3–5 stron maszynopisu (standardowa strona w formacie doc/docx).

W przypadku tekstów dłuższych decyzja o przyjęciu tekstu do kolejnych etapów pracy redakcyjnej pozostaje każdorazowo w kompetencji Redakcji.

Sposób i termin zgłaszania publikacji do druku

Publikacje na kolejny rok kalendarzowy należy przesyłać w formie elektronicznej (plik w programie Word – format .doc lub .docx) do 30 listopada każdego poprzedniego roku na adres sekretarza Redakcji. Publikacje zgłaszane po tym terminie są przekierowywane za zgodą Autorów do kolejnych tomów.

Publikacje zgłaszane do druku należy przygotować zgodnie z wymogami przedstawionymi poniżej. Teksty nadesłane, które nie będą spełniały wymogów edytorskich, zostaną odesłane do Autorów z prośbą o dokonanie koniecznych korekt.

Struktura publikacji zgłaszanych do druku

W odniesieniu do publikacji zgłaszanych do druku Redakcja prosi Autorów o nadsyłanie prac przygotowanych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej.

W zakresie struktury tekstów zgłaszanych do publikacji Redakcja zaleca, aby była ona zgodna normami obowiązującymi dla niemieckojęzycznego piśmiennictwa naukowego (DIN 1421).

 • artykuły naukowe
  wzór struktury pierwszej strony
  Każdy artykuł naukowy powinien zawierać na pierwszej stronie następujące informacje (z zachowaniem podanej kolejności): imię/imiona i nazwisko Autora/Autorki/Autorów, afiliacja (w języku niemieckim), tytuł artykułu, abstrakt w języku niemieckim (ok. 300 słów), słowa kluczowe w języku niemieckim (ok. 5–6 słów), tytuł artykułu w języku angielskim, abstrakt w języku angielskim (ok. 300 słów), słowa kluczowe w języku angielskim (ok. 5–6 słów), dane Autora/Autorki/Autorów tekstu (imię/imiona i nazwisko, numer ORCID, pełny adres służbowy, służbowy adres e-mail), ew. informację o źródłach finansowania, informację o wkładzie jednostek naukowych, stowarzyszeń i innych podmiotów, ew. podziękowania. Abstrakty w języku niemieckim i angielskim powinny być tożsame. Należy zwrócić uwagę na to, aby treść abstraktu nie była powielana w treści artykułu.

 • artykuły recenzyjne
  wzór struktury pierwszej strony
  Artykuły recenzyjne powinny zawierać na pierwszej stronie następujące informacje (z zachowaniem podanej kolejności): imię/imiona i nazwisko Autora/Autorki/Autorów, afiliacja (w języku niemieckim), tytuł artykułu, abstrakt w języku niemieckim (ok. 300 słów), słowa kluczowe w języku niemieckim (ok. 5–6 słów), tytuł artykułu w języku angielskim, abstrakt w języku angielskim (ok. 300 słów), słowa kluczowe w języku angielskim (ok. 5–6 słów), dane Autora/Autorki/Autorów tekstu (imię i nazwisko, numer ORCID, pełny adres służbowy, adres e-mail). Abstrakty w języku niemieckim i angielskim powinny być tożsame. Należy zwrócić uwagę na to, aby treść abstraktu nie była powielana w treści artykułu.

 • sprawozdania
  wzór struktury pierwszej strony
  Sprawozdania z wydarzeń naukowych powinny zawierać na pierwszej stronie następujące informacje (z zachowaniem podanej kolejności): imię/imiona i nazwisko Autora/Autorki/Autorów, afiliacja (w języku niemieckim), tytuł sprawozdania (nazwa imprezy naukowej, organizator, data, miejsce), dane Autora/Autorki tekstu (imię/imiona i nazwisko, numer ORCID, pełny adres służbowy, adres e-mail).

Wskazówki do formatowania

Format tekstów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” jest zgodny ze stylem bibliograficznym MLA (Modern Language Association), który jest zalecany i stosowany dla prac z zakresu obszaru nauk humanistycznych. Redakcja prosi Autorów o nadsyłanie tekstów sformatowanych zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami.

W zakresie przygotowywania do publikacji materiału ilustracyjnego należy stosować się do wskazówek technicznych wydawcy.

Dokumentacja źródeł w publikacjach

W przypadku zamieszczania w tekście zgłaszanym do czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” danych pochodzących z innych publikacji w postaci cytatów, tabel, schematów, ilustracji i in. należy każdorazowo podać odpowiednio źródło. W odniesieniu do materiału ilustracyjnego pochodzącego z innych źródeł konieczne jest przekazanie Redakcji informacji o pozyskaniu zgody autora/właściciela materiału ilustracyjnego na opublikowanie tego materiału.

Oświadczenia

Razem z tekstem do publikacji Autorzy składają oświadczenia, w których deklarują oryginalność publikacji, własne autorstwo pracy, informację o ew. (współ-)finansowaniu (financial disclosure). W przypadku prac wieloautorskich osobne oświadczenie składa każdy ze współautorów tekstu.

Jednocześnie Redakcja informuje, że plagiat, ghostwriting i guest authorship świadczą o nierzetelności naukowej Autorów. Wszelkie przypadki tego typu zachowań będą upubliczniane przez Redakcję poprzez powiadomienie instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych i innych stosownych organów.

Korekta autorska i egzemplarz autorski

Po przygotowaniu składu tomu Autorzy otrzymują drogą elektroniczną plik z korektą autorską swoich tekstów. Korektę autorską należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Redakcji oraz we wskazanym przez Redakcję terminie. Korekta autorska powinna dotyczyć tylko błędów w zakresie składu tekstu.

Po naniesieniu korekt wskazanych przez Autorów i opublikowaniu całego tomu Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.