• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

Standardy etyczne obowiązujące w pracy redakcyjnej czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”

Zasady etyczne obowiązujące w pracy redakcyjnej czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” zostały opracowane w oparciu o standardy etyczne sformułowane w COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors. Redakcja informuje, że przyjęła zasady opracowane przez Committee on Publication Ethics i w pełnym zakresie stosuje je w pracy redakcyjnej w odniesieniu do wszystkich osób biorących udział w procesie redakcyjnym (Redakcja czasopisma, autorzy, recenzenci, wydawca). Wszystkie osoby biorące udział w procesie redakcyjnym są zobowiązane do zapoznania się z poniższymi zasadami i ich przestrzegania.

Jednocześnie Redakcja czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” informuje, że nieustannie czyni starania o utrzymanie standardów etycznych COPE w publikacjach kierowanych do druku. Wszystkie teksty kierowane do druku są sprawdzane pod kątem rzetelności naukowej (plagiat, ghostwriting, guest authorship) oraz spełniania standardów etycznych i wydawniczych.

Czasopismo wdrożyło i stosuje procedury, które zabezpieczają oryginalność publikacji naukowych. Redakcja korzysta z oprogramowania antyplagiatowego – systemu Antyplagiat na platformie Plagiat.pl. Teksty zgłaszane do publikacji w czasopiśmie są sprawdzane w systemie dostępnym na platformie pod kątem oryginalności i ew. nieuprawnionych zapożyczeń.

1. Obowiązki Redakcji

 • A. Kwalifikowanie tekstów do druku

  • Redaktorzy czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” są odpowiedzialni za decyzje dotyczące przyjmowania tekstów do druku lub ich odrzucania. W procesie podejmowania decyzji dot. przyjęcia tekstu lub jego odrzucenia uczestniczą członkowie Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej czasopisma.
  • W zakresie kwalifikowania tekstów do druku Redakcja dba o stałe podnoszenie jakości czasopisma.
  • Redakcja jest zobowiązana do dbania o spójność publikowanych materiałów. W procesie redakcyjnym Redakcja wyklucza kompromisy naukowe i etyczne.
  • Główne przesłanki w zakresie przyjmowania lub odrzucania tekstów to:

   • polityka publikacyjna czasopisma,
   • zgodność tematyki zgłaszanego tekstu z profilem naukowym czasopisma,
   • oryginalny charakter zgłaszanej do druku pracy w zakresie metodologii badawczej, wyników badań, wniosków i analiz,
   • konkluzje zawarte w przygotowywanych dla każdego tekstu recenzjach zewnętrzych,
   • wymogi prawne, zwłaszcza w zakresie naruszenia praw autorskich i ochrony własności intelektualnej,
   • zgodność zgłaszanych publikacji z obowiązującymi normami i wymogami formułowanymi dla publikacji naukowych.
  • Redaktorzy czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” oceniają i kwalifikują zgłaszane do publikacji teksty pod względem merytorycznym, w sposób bezstronny, obiektywny i wykluczający stosowanie przy kwalifikacji tekstu takich parametrów jak: rasa, płeć, wiek, orientacja seksualna, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora publikacji. Redakcja przestrzega obowiązującego prawa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
 • B. Rzetelność i uczciwość

  • Na każdym etapie procesu redakcyjnego Redakcja stoi na straży rzetelności i uczciwości naukowej.
  • Redakcja jest zobowiązana do ujawniania wszelkich uchybień w zakresie rzetelności i uczciwości naukowej w odniesieniu do zgłaszanych do publikacji tekstów oraz recenzji. Informacja o ich wystąpieniu jest przekazywana stosownym organom w celu podjęcia działań zgodnych z obowiązującym prawem.
  • W przypadku wykrycia uchybień w zakresie braku należytej rzetelności naukowej (plagiat, ghostwriting, guest authorship i in.) po opublikowaniu tekstu, Redakcja podejmuje decyzję o powiadomieniu stosownych organów oraz o retrakcji tekstu.
  • Redakcja stosuje w odniesieniu do kwestii związanych z rzetelnością i uczciwością w zakresie publikowania procedury zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics – diagramy COPE. Obejmują one algorytmy postępowania w odniesieniu do zgłaszanego manuskryptu i opublikowanego tekstu w zakresie następujących przypadków:

   • sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację,
   • sposób postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat,
   • sposób postępowania w przypadku podejrzenia o sfabrykowanie danych,
   • zmiany na liście autorów,
   • sposób postępowania w przypadku podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe,
   • sposób postępowania, gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów w zgłoszonym manuskrypcie,
   • sposób postępowania, gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów w opublikowanym artykule,
   • sposób postępowania, gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem,
   • sposób postępowania w przypadku podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora,
   • sposób odpowiedzi dla demaskatorów, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia bezpośrednio,
   • sposób odpowiedzi dla demaskatorów, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia w mediach społecznościowych.
 • C. Poufność

  • Wszystkie teksty zgłaszane do druku w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” są traktowane poufnie z zachowaniem należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych autorów, praw autorskich oraz ochrony własności intelektualnej. Redakcja czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” dba o przestrzeganie w tym zakresie obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych, praw autorskich i ochrony własności intelektualnej.
  • Dane autorów tekstów, które są w posiadaniu Redakcji, są udostępniane z zachowaniem należytej staranności w zakresie ich ochrony członkom Redakcji, Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej oraz Wydawcy tylko i wyłącznie na potrzeby procesu redakcyjnego.
  • Na potrzeby opracowania recenzji zewnętrznych wszelkie dane, które mogłyby spowodować identyfikację autora tekstu, są z tekstu usuwane.
  • Dane recenzentów zewnętrznych, które mogłyby skutkować identyfikacją recenzenta, są usuwane z formularza recenzji.
  • Wszystkie osoby zaangażowane w proces redakcyjny, którym udostępniane są teksty oraz dane autorów, zobowiązane są do zachowania poufności i należytej staranności w zakresie ich ochrony.
  • Żadna osoba zaangażowana w proces redakcyjny nie może ujawniać osobom trzecim informacji o nadesłanej pracy, ani w żaden sposób korzystać z prezentowanych w zgłaszanej do druku pracy wyników analiz, metodologii, tez, opinii, twierdzeń itp.
  • Redakcja traktuje z równie należytą starannością teksty, które nie zostały przyjęte do druku. Materiały, które nie zostały przyjęte do druku, są odsyłane do autora. Żadna osoba zaangażowana w proces redakcyjny nie może korzystać z tych materiałów.
  • Redakcja informuje, że reklamy, przedruki i inne działania handlowe nie mają wpływu na decyzje w zakresie kwalifikowania tekstów zgłaszanych do publikacji.
 • D. Konflikt interesów

  • Redakcja jest zobowiązana do ujawnienia i wykluczenia wszelkich konfliktów interesów (konkurencja, współpraca, relacje i powiązania między autorami a recenzentami, instytucje zewnętrzne i in.) przed podjęciem decyzji w zakresie kwalifikacji tekstu.
  • Redakcja wymaga od wszystkich osób zaangażowanych w proces redakcyjny ujawnienia przed decyzją o kwalifikacji tekstu wszelkich konfliktów interesów w odniesieniu do autora publikacji i publikacji. Recenzenci składają w tym celu stosowne oświadczenie, które jest integralnym elementem formularza recenzji.
  • W przypadku, gdy konflikt interesów zostanie ujawniony po publikacji tekstu, Redakcja podejmuje decyzję o opublikowaniu sprostowania i/lub retrakcji tekstu.
  • Redakcja wymaga od autora wskazania i ujawnienia wszelkich źródeł finansowania zgłaszanej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in. oraz wskazania ew. konfliktów interesów. W tym celu autor przedkłada Redakcji razem ze zgłaszaną publikacją oświadczenie autora.
 • E. Współpraca z autorem

  • Redakcja jest zobowiązana do współpracy z autorem na każdym etapie procesu redakcyjnego. Komunikacja z autorem odbywa się za pośrednictwem sekretarza Redakcji.
  • Redakcja jest zobowiązana do współpracy z autorem w zakresie niezbędnych korekt tekstu zgłoszonego do publikacji oraz wyjaśnień związanych z procesem redakcyjnym.
  • Redakcja jest zobowiązana do ochrony danych osobowych autora.

2. Obowiązki autorów

 • A. Autorstwo pracy

  • Autor jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania autorstwa pracy. Informacje te powinny być zamieszczone na pierwszej stronie zgłaszanego tekstu.
  • Dane w zakresie autorstwa pracy powinny uwzględniać dane wszystkich osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania pracy na każdym etapie jej powstawania.
  • Ew. udział osób innych niż wskazane powyżej lub biorących udział w powstawaniu pracy w innym niż wymieniony powyżej zakresie powinien zostać odpowiednio zaznaczony w pracy. Autor określa w oświadczeniu procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy.
  • Autor zgłaszający pracę jest zobowiązany do uzyskania od ew. współautorów zgody na zgłoszenie tekstu do publikacji w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” oraz na kolejnych etapach procesu redakcyjnego akceptacji wersji kierowanej do druku.
  • Wszystkie wymienione powyżej kwestie są elementem oświadczenia autora, które autor składa razem z manuskryptem zgłaszanym do publikacji.
 • B. Źródła finansowania

  • Autor jest zobowiązany do ujawnienia w zgłaszanym do publikacji manuskrypcie wszystkich ew. źródeł finansowania i wsparcia związanych z powstaniem publikacji (financial disclosure).
  • W przypadku wkładu finansowego osób trzecich w przygotowanie manuskryptu, w tym w finansowanie badań naukowych, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do tekstu ponosi zgłaszający go autor.
  • Ujawnienie źródeł finansowania jest elementem oświadczenia autora, które autor składa razem z manuskryptem zgłaszanym do publikacji.
 • C. Oryginalność i pierwszeństwo publikacji

  • Autorzy są zobowiązani do poświadczenia oryginalności zgłaszanej do druku w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” publikacji.
  • Autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad dot. pierwszeństwa publikacji. Do druku w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” nie są przyjmowane teksty opublikowane w innych organach i formach publikacyjnych (czasopismach, monografiach zbiorowych itp.) oraz teksty, które zostały zgłoszone i są przedmiotem procesu redakcyjnego w innych organach i formach publikacyjnych. Zasada ta dotyczy również zgłaszania do publikacji tekstów opublikowanych pierwotnie w innym języku.
  • Bez zgody Redakcji autor nie może publikować zgłoszonego do czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” tekstu ani jego części w innym organie publikacyjnym w żadnej formie.
 • D. Rzetelność i uczciwość

  • W zakresie zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” tekstów autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad rzetelności i uczciwości naukowej.
  • W zakresie powoływania się na źródła trzecie autor jest zobowiązany do przestrzegania zasad rzetelności i uczciwości naukowej w tym zakresie. Każdy fragment tekstu, który nie stanowi własności intelektualnej autora, powinien zostać odpowiednio oznaczony i opatrzony stosowną informacją bibliograficzną, zgodnie ze wskazówkami do formatowania dla czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”.
  • Autorzy są zobowiązani do przygotowania tekstów w oparciu o adekwatną i aktualną literaturę przedmiotu, której wykaz jest zamieszczony na końcu pracy.
  • W przypadku prezentowania w tekście treści uzyskanych podczas komunikacji ustnej lub korespondencyjnej autor jest zobowiązany każdorazowo do uzyskania zgody autora tych treści na ich zamieszczenie w pracy.
  • Redakcja czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” oświadcza, iż wszelkie wykryte naruszenia zasad etyki obowiązujących w nauce będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  • Redakcja wyklucza publikację materiałów, w których zostały stwierdzone przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności:

   • ghostwriting – sytuacja, w której ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
   • guest autorship – sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
   • plagiat.
 • E. Konflikt interesów

  • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia Redakcji wszelkich potencjalnych konfliktów interesów związanych z tekstem zgłaszanym do publikacji.
 • F. Korekty

  • Na każdym etapie procesu redakcyjnego autor jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń i wskazówek Redakcji.
  • Autor jest zobowiązany do uwzględniania w manuskrypcie wskazywanych na każdym etapie procesu redakcyjnego korekt, w tym zwłaszcza korekt zawartych w recenzjach zewnętrznych.
  • Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej tekstu zgodnie z wytycznymi Redakcji i we wskazanym przez Redakcję terminie.
  • Autor ma prawo wskazywania błędów w opublikowanym manuskrypcie. Wszelkie nieścisłości i błędy powinny zostać zgłoszone Redakcji. Autor współpracuje w tym zakresie z Redakcją w celu naniesienia poprawek i/lub opublikowania erraty, aneksu, sprostowania.

3. Obowiązki recenzentów

 • Recenzent wspomaga pracę Redakcji w zakresie podejmowania decyzji odnośnie do kwalifikowania tekstów oraz wspomaga autorów w celu podniesienia jakości naukowej zgłaszanych do publikacji materiałów.
 • Do każdego tekstu zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” Redakcja w porozumieniu i ze wsparciem członków Rady Redakcyjnej oraz Rady Naukowej powołuje dwóch niezależnych recenzentów.
 • Recenzent jest zobowiązany do powiadomienia Redakcji bez zbędnej zwłoki o występowaniu ew. konfliktów interesów w odniesieniu do recenzowanych materiałów. Brak występowania konfliktów interesów recenzent potwierdza w oświadczeniu zamieszczonym w formularzu recenzji.
 • Recenzent jest zobowiązany do powiadomienia Redakcji bez zbędnej zwłoki o fakcie rozpoznania autora tekstu. W takim przypadku Redakcja w ciągu siedmiu dni wyznacza recenzenta zastępczego.
 • Recenzent jest zobowiązany do powiadomienia Redakcji bez zbędnej zwłoki o tym, że nie może się podjąć przygotowania recenzji powierzonych manuskryptów z powodu braku czasu lub odpowiednich kwalifikacji.
 • Recenzent wyraża zgodę na przyjęcie do recenzji tylko tych materiałów, w zakresie których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
 • Recenzent jest zobowiązany do pełnej poufności w zakresie przekazywanych do recenzji materiałów. Treści w powierzonych recenzentowi materiałach są objęte prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej.
 • Recenzent nie podejmuje żadnych działań związanych z omawianiem i konsultowaniem powierzonych do recenzji materiałów z osobami trzecimi.
 • Zawarte w materiałach powierzonych do recenzji teorie, opisy metodologii, wyniki badań, twierdzenia nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta do własnych działań naukowych.
 • Recenzent jest zobowiązany do obiektywnej merytorycznej oceny powierzonych materiałów z wykluczeniem względów prywatnych.
 • Recenzent jest zobowiązany w procesie przygotowywania recenzji do stosowania zasad recenzowania tekstów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” opisanych szczegółowo w procedurze recenzowania.
 • Dokonując oceny powierzonego materiału, recenzent korzysta z formularza recenzji dla czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” i uwzględnia następujące aspekty:

  • zgodność z profilem czasopisma i jego tematyką,
  • oryginalny i naukowy charakter publikacji i prezentowanych treści,
  • wkład autora w rozwój dyscypliny,
  • stopień realizacji celów badawczych,
  • prezentacja problemu badawczego,
  • prawidłowość argumentacji i wnioskowania,
  • stopień wykorzystania aktualnej literatury przedmiotu.
 • W części opisowej oraz w manuskrypcie recenzent jest zobowiązany do wskazania wszelkich błędów, miejsc wymagających korekt i uzupełnień. Miejsca wymagające korekt powinny zostać oznaczone w manuskrypcie lub opisane w jednoznaczny sposób.
 • Recenzent jest zobowiązany do powiadomienia Redakcji bez zbędnej zwłoki o podejrzeniu wystąpienia nierzetelności naukowej (plagiat, ghostwriting, guest authorship).
 • Recenzent jest zobowiązany do przygotowania recenzji powierzonych materiałów w terminie wskazanym przez Redakcję.

4. Obowiązki wydawcy

 • Wydawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Redakcją w zakresie procesu redakcyjnego.
 • W ścisłej współpracy z Redakcją Wydawca dba o spójność czasopisma i jego jakość pod względem edytorskim.
 • Wydawca jest zobowiązany do przedłożenia Redakcji i autorom jednej korekty autorskiej publikowanych tekstów oraz do naniesienia wszelkich wskazanych poprawek i uzupełnień.
 • W przypadku wystąpienia po opublikowaniu tekstu błędów, które zostaną zgłoszone przez Redakcję lub autora, Wydawca jest zobowiązany do opublikowania erraty, sprostowania.
 • W przypadkach podejrzenia nierzetelności naukowej Wydawca w ścisłej współpracy z Redakcją czasopisma podejmuje wszelkie środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu lub jego retrakcji. Wydawca w ścisłej współpracy z Redakcją stosuje w tym przypadku zasady postępowania COPE.